การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล   

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) 

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล   

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) 

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ.pdf

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ OBEC Content Center

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน OBEC CC (Quick Guide Book) ฉบับย่อ.pdf
หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ขับเคลื่อน OBEC CC (1 ส.ค. 65).pdf

แนะนำ OBEC Content Center