การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 

โดยใช้ชุดนิเทศการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

3 บทคัดย่อ.pdf