การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต

โดยใช้ชุดนิเทศการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

บทคัดย่อ2564.pdf