สื่อ 65 พรรษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

        สื่อ 65 พรรษา เป็นสื่อที่พัฒนาตามแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีพระราชดำริ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ณ วังสระปทุม โดยมีพระราชประสงค์ที่จะส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาส ทั้งในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

        เพื่อตอบสนองตามแนวพระราชดำริ และเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ 65 พรรษา ในปี พ.ศ. 2563 สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ร่วมกันพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีสภาพความพร้อมและบริบทที่ต่างไปจากโรงเรียนทั่วไป โดยใช้ชื่อว่า “สื่อ 65 พรรษา” ซึ่งจะนำไปใช้ในโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป

สื่อ 65 พรรษา หรือชุดการเรียนรู้สมบูรณ์แบบนี้ ประกอบด้วย

1.ชุดการจัดการเรียนรู้ (สำหรับครู) ม.1 - ม.3

2.ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับผู้เรียน) ม.1 - ม.3

3.คู่มือการใช้สื่อ 65 พรรษา


ดาวน์โหลด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง