ที่อยู่สำนักงาน

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ชั้น 2 อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

เลขที่ 345 หมู่ 5 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340

โทรศัพท์ 044 416991-3 ต่อ 7

ที่ตั้งสำนักงาน