กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

กลุ่มงานนิเทศติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

กลุ่มงานธุรการ