คณะศึกษานิเทศก์

นายธิติ  ใจรักษา

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา

โทรศัพท์ 044 416993 ต่อ 7

Line ID: 

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

นางรุ่งทิวา  ชมชื่นจิตร์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ทรศัพท์ 044 416993 ต่อ 7

Line ID:  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ที่ปรึกษากลุ่มโรงเรียนคุรุมิตร

นางโสริญา  เอียดจุ้ย

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ 044 416993 ต่อ 7

Line ID:  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ปรึกษากลุ่มโรงเรียนเมืองสูงเนิน

นางจตุพร  การบรรจง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ 044 416993 ต่อ 7

Line ID:  

การจัดการศึกษาปฐมวัย

ที่ปรึกษากลุ่มโรงเรียนลำตะคอง

นางสาวอรนุช  เพ็งไธสง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ 044 416993 ต่อ 7

Line ID:  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ปรึกษากลุ่มโรงเรียนกุดจิกนากลาง

นางสาววริศศรุตา  ตามตะคุ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ 044 416993 ต่อ 7

Line ID:  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ที่ปรึกษากลุ่มโรงเรียนกลางดง

นางสาวนวรัตน์  รัตนศรีวอ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ 044 416993 ต่อ 7

Line ID:  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ที่ปรึกษากลุ่มโรงเรียนพญาสี่เขี้ยว

นางสาวนันทวัน  เหิดขุนทด

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ 044 416993 ต่อ 7

Line ID: nanthawanh

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ปรึกษากลุ่มโรงเรียนปากช่อง

นางสาวณภาภัช  แสงหิรัญ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ 044 416993 ต่อ 7

Line ID:  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ที่ปรึกษากลุ่มโรงเรียนมะเกลือ

นางสาวมักราวรรณ์  บุญธรรม

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ 044 416993 ต่อ 7

Line ID:  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ปรึกษากลุ่มโรงเรียนเขาใหญ่

ว่าที่ ร.ต.อรรถพล  สวาสดิ์ญาติ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ 044 416993 ต่อ 7

Line ID:  s.autthapol

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ที่ปรึกษากลุ่มโรงเรียนจตุรมิตร

นายธานินทร์   ขุนนนท์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ 044 416993 ต่อ 7

Line ID:  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ปรึกษากลุ่มโรงเรียนหนองสาหร่าย และกลุ่มโรงเรียนภูหลวง