คณะศึกษานิเทศก์

นายธิติ ใจรักษา

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา

โทรศัพท์ 044 416993 ต่อ 7

Line ID:

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

นางรุ่งทิวา ชมชื่นจิตร์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ทรศัพท์ 044 416993 ต่อ 7

Line ID:

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ที่ปรึกษากลุ่มโรงเรียนลำตะคอง

นางโสริญา เอียดจุ้ย

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ 044 416993 ต่อ 7

Line ID:

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ปรึกษากลุ่มโรงเรียนเมืองสูงเนิน

นางจตุพร การบรรจง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ 044 416993 ต่อ 7

Line ID:

การจัดการศึกษาปฐมวัย

ที่ปรึกษากลุ่มโรงเรียนคุรุมิตร

นางธนิกา กรีธาพล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ 044 416993 ต่อ 7

Line ID:

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ปรึกษากลุ่มโรงเรียนภูหลวง

นางสาวนวรัตน์ รัตนศรีวอ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ 044 416993 ต่อ 7

Line ID:

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ที่ปรึกษากลุ่มโรงเรียนพญาสี่เขี้ยว

นางสาวนันทวัน เหิดขุนทด

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ 044 416993 ต่อ 7

Line ID: nanthawanh

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ปรึกษากลุ่มโรงเรียนปากช่อง

นางสาวมนชยา ประสงค์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ 044 416993 ต่อ 7

Line ID:

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ที่ปรึกษากลุ่มโรงเรียนกุดจิกนากลาง

นางสาวศนิชา ปาลวัฒน์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ 044 416993 ต่อ 7

Line ID:

การจัดการศึกษาปฐมวัย

ที่ปรึกษากลุ่มโรงเรียนหนองสาหร่าย

นางสาวณภาภัช แสงหิรัญ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ 044 416993 ต่อ 7

Line ID:

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ที่ปรึกษากลุ่มโรงเรียนมะเกลือ

นางสาววริศศรุตา ตามตะคุ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ 044 416993 ต่อ 7

Line ID:

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ที่ปรึกษากลุ่มโรงเรียนกลางดง

นางสาวมักราวรรณ์ บุญธรรม

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ 044 416993 ต่อ 7

Line ID:

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ปรึกษากลุ่มโรงเรียนเขาใหญ่

ว่าที่ ร.ต.อรรถพล สวาสดิ์ญาติ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

โทรศัพท์ 044 416993 ต่อ 7

Line ID: s.autthapol

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ที่ปรึกษากลุ่มโรงเรียนจตุรมิตร

นายธานินทร์ ขุนนนท์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

โทรศัพท์ 044 416993 ต่อ 7

Line ID:

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ที่ปรึกษากลุ่มโรงเรียนเขาใหญ่