กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

แนวปฎิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

แนวทางการวัดฯ หลักสูตร 2551 (ปกเขียว) ปี 2553.pdf
แนวปฎิบัติการวัดผล หลักสูตร 2551 ปรับปรุง 2557.pdf

ปฏิทินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประจำปีการศึกษา 2565

สพป.นครราชสีมา เขต 4

65ปฏิทินการทดสอบ สพป.นม.4.pdf

ปฏิทินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประจำปีการศึกษา 2564 

สพป.นครราชสีมา เขต 4

64ปฏิทินการทดสอบ สพป.นม.4-20 ม.ค. 2564.pdf

แนวปฏิบัติวัดและประเมินผลในสถานการณ์ COVID-19

1-ดร.วิษณุ-PPTการวัดผล17 ก.ย. 64.pdf
2-อ.ลำใย-เทคนิคการใช้เครื่องมือประเมินในชั้นเรียน.pdf
3-อ.พรพรรณ-การตัดสินผลการเรียนและการเลื่อน.pdf
4-ดร.ชนาธิป-การวัดและประเมินผล COVID-19.pdf
5-ดร.ณัฐา-บทเรียนรู้จากการประเมิน PISA.17.9.21.pdf
6-ดร.เพ็ญนภา-เรียนที่ไหนก็ได้หน่วยกิต.pdf

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน

ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน (COVID-19) สพป.นม.4.docx

ตัวอย่าง

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน

ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน (COVID-19) โรงเรียนสังกัด สพป.นม.4.docx

ตัวอย่าง

แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ปีการศึกษา 2564

แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศ.docx

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง