กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 4 เมษายน 2565 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกสารประกอบการประชุม  >> คลิก <<

ตัวอย่าง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2564

คู่มือ / แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวง 2561

เล่ม1แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ.pdf
เล่ม2การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา.pdf
เล่ม3การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา.pdf
เล่ม4การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง.pdf
เล่ม5การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา.pdf

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง