ข่าวประชาสัมพันธ์

1 มี.ค. 2567 : ขอเชิญครู และบุคลากรทางการศึกษา ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมหลักสูตร " โครงการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล เพื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ."  >>อบรมฟรี!! คลิกลงทะเบียนที่นี่<<12 เม.ย. 2566 : เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัด ดาวน์โหลดเครื่องมือมาตรฐานแบบเขียนตอบ (Essay Test) และเครื่องมือวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน จำนวน 12 รูปแบบ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือประเมินและสร้างความเข้าใจในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ >>ดาวน์โหลด<<


1 ก.พ. 2566 : ขอเชิญครู นักเรียน และบุคคลทั่วไป ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "อุ่นใจไซเบอร์" ในการพัฒนาทักษะทางดิจิทัล  เพื่อเป็นวัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันในการที่จะอยู่บนโลกออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย

 >>อบรมฟรี!! คลิกลงทะเบียนที่นี่<<

ภาพกิจกรรม

การดำเนินการคัดเลือก นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี 

ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

ณ ห้องประชุมเสมาคอนเฟอเรนท์ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 

การคัดเลือกผลงานการประกวดรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม 

ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

ณ ห้องประชุมเสมาคอนเฟอเรนท์ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 

พิธีรับตราพระราชทาน "บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"


ณ หอประชุมเขาใหญ่ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

สารนิเทศ

นิเทศออนไลน์

ปฏิทินปฏิบัติงาน

ศึกษานิเทศก์เพื่อนคู่คิดมิตรคู่โรงเรียน

ข่าวโคราช 4 สพป.นครราชสีมา เขต 4

 1NEWS@KORAT4

ข่าวโคราช 4 สพป.นครราชสีมา เขต 4

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19

คู่มือการปฏิบัติของสถานศึกษา.pdf
แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1-2564
แนวทางการเปิดภาคเรียนที่2-2564_18ตค64
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้หลักสูตรฯ2551สำหรับสถานการณ์Covid-19.pdf

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง