นายดำเนิน  เพียรค้า

ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4

นายธิติ  ใจรักษา

ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

12 เม.ย. 2566 : เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัด ดาวน์โหลดเครื่องมือมาตรฐานแบบเขียนตอบ (Essay Test) และเครื่องมือวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน จำนวน 12 รูปแบบ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือประเมินและสร้างความเข้าใจในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ >>ดาวน์โหลด<<


1 ก.พ. 2566 : ขอเชิญครู นักเรียน และบุคคลทั่วไป ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "อุ่นใจไซเบอร์" ในการพัฒนาทักษะทางดิจิทัล  เพื่อเป็นวัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันในการที่จะอยู่บนโลกออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย

 >>อบรมฟรี!! คลิกลงทะเบียนที่นี่<<

ภาพกิจกรรม

การดำเนินการคัดเลือก นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี 

ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

ณ ห้องประชุมเสมาคอนเฟอเรนท์ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 

การคัดเลือกผลงานการประกวดรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม 

ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

ณ ห้องประชุมเสมาคอนเฟอเรนท์ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 

พิธีรับตราพระราชทาน "บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"


ณ หอประชุมเขาใหญ่ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

สารนิเทศ

นิเทศออนไลน์

ศึกษานิเทศก์

ศน.ธิติ  ใจรักษา

ศน.รุ่งทิวา  ชมชื่นจิตร์

ศน.โสริญา  เอียดจุ้ย

ศน.นวรัตน์  รัตนศรีวอ

ศน.ณภาภัช  แสงหิรัญ

ศน.วริศศรุตา  ตามตะคุ

ศน.นันทวัน  เหิดขุนทด

ศน.จตุพร  การบรรจง

ศน.อรรถพล  สวาสดิ์ญาติ

ศน.มักราวรรณ์  บุญธรรม

ศน.ธานินทร์  ขุนนนท์

ศน.อรนุช  เพ็งไธสง

ปฏิทินปฏิบัติงาน

ศึกษานิเทศก์เพื่อนคู่คิดมิตรคู่โรงเรียน

ข่าวโคราช 4 สพป.นครราชสีมา เขต 4

 1NEWS@KORAT4

ข่าวโคราช 4 สพป.นครราชสีมา เขต 4

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19

คู่มือการปฏิบัติของสถานศึกษา.pdf
แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1-2564
แนวทางการเปิดภาคเรียนที่2-2564_18ตค64
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้หลักสูตรฯ2551สำหรับสถานการณ์Covid-19.pdf

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง