นางจตุพร การบรรจง

                                                                                     

  


                                                     นางจตุพร   การบรรจง
                                           JATUPORN    KARNBUNJONG
                                             ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
                                                      ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต   สาขา ปฐมวัย  
                                                         มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
                                 ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา การบริหารการศึกษา 
                                                มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                                                   jatuporn2561.30@gmail.com
                                                                        08-1073-9508Comments