นางจตุพร การบรรจง

        
                                                                                                             


  นางจตุพร   การบรรจง
  JATUPORN    KARNBUNJONG
  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
  ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต             สาขา ปฐมวัย  มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
  ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยาคตะวันออก         เฉียงเหนือ
  jatuporn2561.30@gmail.com
  08-1073-9508Comments