นางอัญชลี ดวงกลาง

นางอัญชลี   ดวงกลาง
UNCHALEE   DUANGKLANG
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรี  การศึกษาบัณฑิต สาขาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางเขน
ปริญญาโท  การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาประถมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Cherame@esdc.go.th
08-1660-3179
Comments