นางอัญชลี ดวงกลาง
                                       นางอัญชลี   ดวงกลาง
                                           UNCHALEE   DUANGKLANG
                                            ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
                                          ปริญญาตรี  การศึกษาบัณฑิต สาขาภาษาไทย 
                                                มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางเขน
                                     ปริญญาโท  การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาประถมศึกษา 
                                                         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                                                       Cherame@esdc.go.th
                                                            08-1660-3179

Comments