นางสาววริศศรุตา ตามตะคุ

  นางสาววริศศรุตา   ตามตะคุ
  WARISSARUTA   TAMTAKU
   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
   ปริญญาตรี   คุรุศษสตร์บัณฑิต           สาขา ภาษาอังกฤษ  สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
   ปริญญาโท  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา การบริหารสถานศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎ                                                                   บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
   warissaruta@gmail.com
   09-4548-5955
Comments