นางสาววริศศรุตา ตามตะคุ

                     นางสาววริศศรุตา   ตามตะคุ
                                                WARISSARUTA   TAMTAKU
                                                                    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
                                              ปริญญาตรี   คุรุศาสตร์บัณฑิต  สาขา ภาษาอังกฤษ  
                                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
                             ปริญญาโท   ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต    สาขา การบริหารการศึกษา                                                                              มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
                                                        warissaruta@gmail.com
                                                               09-4548-5955


Comments