นางอัญชลี  ดวงกลาง
                                                        UNCHALEE  DUANGKLANG
                                                          ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
                                                       การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาภาษาไทย                                                                                                มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางเขน
                                         ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาประถมศึกษา                                                                                                มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                                                                Cherame@esdc.go.th
                                                                     081-1660-3179