นางอัญชลี  ดวงกลาง
    UNCHALEE  DUANGKLANG
    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
    วุฒิการศึกษา  การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาภาษาไทย             มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางเขน
                      ศึกษาศาสต์มหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาประถมศึกษา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                         Cherame@esdc.go.th
                         081-1660-3179