นางสาวกัญจน์รัตน์ นิธินันธนากร


                นางสาวกัญจน์รัตน์  นิธินันธนากร
 ์                                      KAN่JANRAT  NITINANTANAGORN  
                                             ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
                                             ปริญญาตรี  ครุศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  
                                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา                                         
                                ปริญญาโท  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  
                                                        มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี     
                                                              Kanjanrat@gmail.com
                                                              09-0267-5879
Comments