นายธิติ ใจรักษา


  
                           นายธิติ  ใจรักษา
                                                      THITI  JAIRAKSA
                                               ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
                          ปริญญาตรี  การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)  สาขา เทคโนโลยีทางการศึกษา  
                                           มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน
                        ปริญญาโท  การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)  สาขา เทคโนโลยีทางการศึกษา  
                                                          มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
                                                            thiti1@esdc.go.th
                                                               08-1069-6112
                          Blog ศน.ธิติ  https://sites.google.com/a/esdc.go.th/thiti/


        หน้าที่ที่รับผิดชอบ

    1. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                                            2.โครงการโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน ICU (Intensive Care Unit)
    3. โครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
    4. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ (กพอ.)


การออกนิเทศโรงเรียนต่างๆ

 ที่ คณะกรรมการ ว/ด/ป สถานที่ หน่วยงานที่จัด
      
     

การอบรมสัมมนา

 ที่ อบรม/สัมมนาว/ด/ป สถานที่ หน่วยงานที่จัด
  ประชุม DLTV/DLIT ระดับภูมิภาคที่ 14 23 ก.ย. 2559 โรงแรมทองธารินทร์ ภาคฯ 14
  อบรมการจัดการเรียนรู้ STEM 7-10 ก.ย. 59 โรงแรมปรินซ์พาเลซ กทม. สพฐ.
  การประชุมสัมมนาศึกษานิเทศก์จังหวัดนครราชสีมา  1 ก.ย. 2559 เพลาเพลินรีสอร์ท สพป.นครราชสีมา
  ประชุมทางวิชาการสมาคมศึกษานิเทศก์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  28 ส.ค.2559 โรงแรมเทพนคร จ.อุบลฯ สนฐ.
     

คณะกรรมการตัดสิน/ประกวดต่างๆ

 ที่ คณะกรรมการ ว/ด/ป สถานที่ หน่วยงานที่จัด
  การตัดสิน Best Practice ลดเวลาเรียน เพ่ิ่มเวลารู้ "4 H " 26 ส.ค.2559 สพป.นม.เขต 4 สพป.นม.เขต 4
  การตัดสิน Best โรงเรียนในฝัน "การงานอาชีพ"  รร.โคราชพิทยาคม สพป.นม.เขต 31
     
     

ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

วัน เดือน ปีกิจกรรรม สถานที่
5 ต.ค. 2559 งานศิลปหัตุกรรรมนักเรียนศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานฯเมืองสูงเนิน รร.ระดมวิทยาฯ
   

Comments