ทำเนียบบุคลากร


นางอัญชลี   ดวงกลาง
UNCHALEE DUANGKLANG
        ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม                          และประเมินผลการจัดการศึกษา

 


นางรุ่งทิวา  ชมชื่นจิตร์ 

ROONGTIWA  CHOMCHUENCHIT
หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตรฯ 
 


     นางสาวนันท์นภัส วิกุล
      RANNAPAT   
                  กลุ่มงานหลักสูตรฯ 
 

 


     นางจตุพร  การบรรจง     
YATUPORN  KARNBUNJONG
กลุ่มงานหลักสูตรฯ

นางมาลี  อังคุณานุวัติ

 MALEE  ANGKUNANUWAT
  หัวหน้ากลุ่มงานวัดผล และประเมินผลฯ

 


นางสาวกัญจน์รัตน์ นิธินันธนากร 
 KANJARAT  NITINANTANAGON
  กลุ่มงานวัดผล และประเมินผลฯ


  
นางสาววริศศรุตา ตามตะคุ
 WARISSARUTA   TAMTAKU  
  กลุ่มงานวัดผล และประเมินผลฯ

 


นายธิติ   ใจรักษา
THITI  JAIRAKSA 
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาสื่อฯ

 

นางสาวนวรัตน์  รัตนศรีวอ

NAWARAT  RATTANASEEWO 
กลุ่มงาน
ส่งเสริม และพัฒนาสื่อฯนางพัชรี  วากเนอร์ 
                PATCHALEE WAGNER
                หัวหน้ากลุ่มงานประกันฯ
 
 


นางสาวนภาภัช   แสงหิรัญ
NAPAPAT  SANGHIRUN
     กลุ่มงานประกันฯ  

 

นางสาวนันทวัน  เหิดขุนทด

NANTHAWAN  
 กลุ่มงานประกันฯ

 น้อยประนอม  เคียนทอง

NOYPRANORM KIANTONG
หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล

นางโสริญา  เอียดจุ้ย 
           SORIYA  IADCHUI       
       กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล

 

นางสาวชรินทร  วงศาเคน 

      CHARINTORN  WONGSAKEN       
       กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล