ทำเนียบบุคลากร


นางอัญชลี   ดวงกลาง
UNCHALEE DUANGKLANG
        ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม                          และประเมินผลการจัดการศึกษา

 


นายวันเฉลิมพร  อดิศรวิศิษฎ์ 

WONCHALERMPORN ADISORNVISIT
หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามฯ

 

 
นางโสริญา  เอียดจุ้ย 
           SORIYA  IADCHUI       
                กลุ่มงานนิเทศ ติดตามฯ


 นางน้อยประนอม  เคียนทอง
NOYPRANORM KIANTONG
หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตรฯ

 

นางรุ่งทิวา  ชมชื่นจิตร์ 

ROONGTIWA  CHOMCHUENCHIT
กลุ่มงานหลักสูตรฯ 
 

 


นางมาลี  อังคุณานุวัติ
 MALEE  ANGKUNANUWAT
  หัวหน้ากลุ่มงานวัดผล และประเมินผลฯ


  
นางสาว
 M  
  กลุ่มงานวัดผล และประเมินผลฯ

 


นายธิติ   ใจรักษา
THITI  JAIRAKSA 
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาสื่อฯ

 

นางสาวนวรัตน์  รัตนศรีวอ

NAWARAT  RATTANASEEWO 
กลุ่มงาน
ส่งเสริม และพัฒนาสื่อฯนางพัชรี  วากเนอร์ 
                PATCHALEE WAGNER
                หัวหน้ากลุ่มงานประกันฯ
 
 


นางสาวนภาภัช   แสงหิรัญ
NAPAPAT  SANGHIRUN
     กลุ่มงานประกันฯ