นางโสริญา เอียดจุ้ย

นางโสริญา  เอียดจุ้ย 
SORIYA   IADCHUI
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรี  การศึกษาบัณฑิต       สาขา การประถมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา หลักสูตรและการสอน(ภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยราชภัฏ                                                             นครราชสีมา
soriya@esdc.go.th
08-6253-4544

Comments