นางโสริญา เอียดจุ้ย
                          นางโสริญา  เอียดจุ้ย 
                                                     SORIYA   IADCHUI
                                              ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
                                            ปริญญาตรี  การศึกษาบัณฑิต  สาขา การประถมศึกษา  
                                              มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
                        ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา หลักสูตรและการสอน(ภาษาไทย)  
                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
                                                             soriya@esdc.go.th
                                                                08-6253-4544

Comments