นางรุ่งทิวา ชมชื่นจิตร์
   นางรุ่งทิวา  ชื่นชมจิตร์
  ROONGTIWA   CHOMCHUENCHIT
  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรี  ศิลปศาสตร์บัณฑิต  สาขา บรรณารักษศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ปริญญาโท  การศึกษามหาบัณฑิต  สาขา หลักสูตรและการสอน  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
                                                                    roong@esdc.go.th
08-8352-9500


Comments