นางรุ่งทิวา ชมชื่นจิตร์

นางรุ่งทิวา  ชื่นชมจิตร์
ROONGTIWA   CHOMCHUENCHIT
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรี  ศิลปศาสตร์บัณฑิต      สาขา บรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                                        มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท  การศึกษามหาบัณฑิต  สาขา หลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
roong@esdc.go.th
08-8352-9500
Comments