ภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลดคู่มือแอปพลิเคชั่น Echo Hybrid ฝึกทักษะการพัง พูด 
สื่อประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Eng Hour 01-02 ดาวน์โหลด
สื่อประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Eng Hour 03-05 ดาวน์โหลด
สื่อประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Eng Hour 06-07 ดาวน์โหลด
สื่อประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Eng Hour 08-095 ดาวน์โหลด
สื่อประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Eng Hour 10-11 ดาวน์โหลด
สื่อประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Eng Hour 12-13 ดาวน์โหลด
สื่อประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Eng Hour 14-15 ดาวน์โหลด
สื่อประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Eng Hour 16-17 ดาวน์โหลด
สื่อประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Eng Hour 18-19 ดาวน์โหลด
สื่อ Project Play and Learn ซึ่งเป็นการสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษชั้นป.1-ป.6
ตัวอย่างคำป้ายชื่อห้องในโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ คลิกดูู

eng24 ฝึกออกเสียง phonics ชั้น ป.2


ตัวอย่าง eng24 ฝึกออกเสียง phonics ชั้นป.1


นโยบายการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 27/ต.ค.59

การประชุมทางไกลการใช้สื่อเสริมในวิชาภาษาอังกฤษ27/ต.ค.2559 ตอนที่ 1

การประชุมทางไกลการใช้สื่อเสริมในวิชาภาษาอังกฤษ27/ต.ค.2559 ตอนที่ 2

การประชุมทางไกลการใช้สื่อเสริมในวิชาภาษาอังกฤษ27/ต.ค.2559 วันที่ 27 ต.ค.2559

เอกสารประกอบการประชุมวันที่ 27 ตุลาคม 2559


Comments