ภาพกิจกรรมกลุ่มนิเทศ

  กิจกรรม      วัน/เดือน/ปี สถานที่

   
 >> โรงเรียนถนนมิตรภาพนำเสนอการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ Rap yo ให้ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีชมที่ทำเนียบรัฐบาล >> 20 มี.ค. 2562 ทำเนียบรัฐบาล
 >> ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค <<  20 - 22 ธ.ค. 2560 จังหวัดขอนแก่น
>> ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค << 20 - 22 ธ.ค. 2560 จังหวัดขอนแก่น
 >> สพป.4 ๔๔ ก้าวสู่ความสำเร็จ O-Net,NT เป็นเลิศ  <<  18 ธ.ค. 2560 สพป.นม.4
 >> ประสานใจนิเทศตรวจเยี่ยม 100 %  >>
  - ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานปากช่อง
  - ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานหนองสาหร่าย
  - ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานเขาใหญ่
  - ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานกลางดง
  - ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานภูหลวง
  - ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานคุรุมิตร
  - ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานลำตะคอง
  - ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานพญาสี่เขี้ยว
  - ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานจตุรมิตร
  - ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานเมืองสูงเนิน
  - ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานกุดจิกนากลาง
  - ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานมะเกลือ     
 
       6 - 12 ธ.ค. 2560
 รร.ในสังกัดสพป.นครราชสีมา เขต 4
 >>งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ<<  7 - 9 ธ.ค.2559 จ.หนองคาย จ.บึงกาฬ
 >>งานรวมพลังแห่งความภักดี สพป.นครราชสีมา เขต 4>> 22 พ.ย.2559 สพป.นม.4
 >>ร่วมใจพัฒนางานพลังแห่งความภักดี ภาคบ่าย สพป.นครราชสีมา เขต 4>> 22 พ.ย. 2559 สพป.นม.4
 >>กรอกผลคะแนนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตฯ<< 22-23 พ.ย.2559  สพป.นม.4
 >>การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 4 << 19 -21 พ.ย. 2559 สพป.นม.4
>>ประชุม conference ภาษาอังกฤษ<< 27 ต.ค. 2559 สพป.นม.4
 >>สพป.นครราชสีมา เขต 4 พร้อมใจทำความดีถวายแด่พ่อหลวงด้วยการพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณหน้าสำนักงานสพป.นครราชสีมา เขต 4<< 18 ต.ค. 2559 สพป.นม.4
 >>การประเมินความสามารถภาษาอังกฤษของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ<< 8-9 ต.ค. 2559 รร.นิยมมิตรวิทยาคาร
 >>การประชุมสัมมนาบุคลากรและเครือข่ายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสพป.นครราชสีมาปีงบประมาณพ.ศ.2559<< 2-3 ก.ย. 2559 สพป.นม.4
 >>ส่งพี่กลับบ้าน<< 30 ก.ย. 2559  สพป.นม.4
 >>พัฒนาครูโดยใช้ดิจิทัลคอนเทนต์<< 24-26 ก.ย. 2559 มทส.
 >>พิธีเบิกเนตรพระพุทธโลกนาถมงคลชัย<< 26 ก.ย.2559 สพป.นม.4
 >>งานเกษียณ ปี 2559<< 23 ก.ย.2559   สพป.นม.4
>>ศึกษานิเทศก์ดูงานจังหวัดตาก<< 18-19 ก.ย. 2559 จังหวัดตาก
 >>อบรม STEM ปฐมวัย<< 16 ก.ย. 2559  สพป.นม.4
 >>นิเทศธำรง: 60 ปี >> 12-14 ก.ย. 2559 โรงแรมแอมบาส เดอร์ พัทยา ชลบุรี
 >>การประชุมปฎิบัติการการขับเลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาSTEM Education ปี 2559 7-9 ก.ย. 2559 โรงแรมปรินต์พาเลช กทม.
 >>การประชุมการดำเนินการสอบ O-NET<< 2559 6 ก.ย. 2559 สพป.นม.4
 >>การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับจังหวัด<< 6-7 ก.ย.2559 เฟรม&ฟ้ารีสอร์ท
 >>การอบรมปฏิบัติการ"การบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวสะเต็มศึกษา(STEM)สำหรับเด็กปฐมวัย<< 5 ก.ย.2559 โรงแรมสตาร์เวล์บาหลี
 >>การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง<< เดือนกันยายน โรงเรีย 27 โรงเรียน
 >>การประชุมสมาคมศึกษานิเทศก์จังหวันครราชสีมา<< 2 ก.ย 2559 เพลาเพลินรีสอร์ท
 >>การสัมมนาศึกษานิเทศก์จังหวัดนครราชสีมา   
 >>การประชุมปฎิบัติการสรุปผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา>> 31 ส.ค.2559 บ้านทรัพย์ศิลาทอง
  >>ประชุมทางวิชาการสมาคมศึกษานิเทศก์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ << 28 ส.ค. 2559โรงแรมเทพนคร บุรีรัมย์ 
  >>บ้านวิทยาศาสตร์น้อย "โลกแห่งการเรียนรู้"<< 25 ส.ค. 2559  สพป.นม.4
  >>ประกวด Best ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (4 H)<< 25 ส.ค. 2559 สพป.นม.4
  >>ASEAN DAY อำเภอปากช่อง<< 21 ส.ค. 2559 รร.บ้านปากช่อง  (คุรุสามัคคี1)
  >>การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย<< เดือนสิงหาคม 2559 ศูนย์ฯทุกศูนย์
  >>การประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล<< เดือนสิงหาคม 2559 รร.ในสังกัด
  >>รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย<< 20 ส.ค. 2559 อิมแพคเมืองทอง
  >>การพัฒนาบุคลากร สปพ.นม.4 หลักสูตรพัฒนาองค์กร (O.D.)<<19 ส.ค. 2559   เขาค้อรีสอร์ท 
 >>งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการปี 2559 สพป.นม.เขต 4<<18 ส.ค. 2559  เขาค้อรีสอร์ท 
 >>OD.สพป.นครราชสีมา เขต 4<<18-19 ส.ค.2559 จ.เพชรบูรณ์
 >>ASEAN DAY อำเภอสูงเนิน<<17 ส.ค. 2559 รร.ระดมวิทยานุสรณ์
  >>การคัดเลือกการปฎิบัติงานที่เป็นเลิศ(Best Practces) โครงการโรงเรียนในฝันจังหวัด<<16 ส.ค. 2559ร.ร.โคราชพิทยาคม
 >>ASEAN DAY อำเภอสีคิ้ว<< 16 ส.ค. 2559 รร.นิยมมิตรวิทยาคาร
 >>การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตืดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดย      หน่วยงานต้นสังกัด<< 15 ส.ค. 2559 สพป.นม.4
 >>พิธีวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี<< 12 ส.ค. 2559 3 อำเภอ
 >>พิธีเททองหล่อพระพุทธรูปประจำสำนักงานเขตฯ<<11 ส.ค. 2559   สพป.นม. เขต 4
 >>การอบรมพัฒนาครู พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2559<< 6 ส.ค. 2559 สพป.นม. เขต 4
 >>การประชุมสัมมนาโรงเรียนดีประจำตำบลระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเพื่อยกระดับคุุณภาพโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล<< 2-3 ส.ค. 2559 โรงแรมเทพนคร จ.บุรีรัมย์
 >>การส่งเสริมการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพกรศึกษา           โรงเรียนในฝัน<<  3 ส.ค. 2559 สพป.นม. เขต 4
 >>เสาวนาด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ศูนย์ PEER Center<<  29 ก.ค. 2559 ร.ร.ระดมวิทยาฯ
 >>การประชุมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน<< 26-28 ก.ค. 2559 โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี
 >>เสวนาทางวิชาการวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของศูนย์ PEER Center<< 29 ก.ค. 2559 ร.ร.บ้านปากช่องฯ
 >>การประชุมเพื่อยกระดับโรงเรียนขนาดเล็ก<< 29 ก.ค. 2559 สพป.นม. เขต 4
 >>เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา<< 23 ก.ค. 2559 สพป.นม. เขต 4
 >>งานรวมพลคนพันธ์โอ<<  22 ก.ค.2559 สพป.นม. เขต 4
 >>การติดตาม DLTV/DLIT<< 16 ก.ค. 2559 ทุกโรงเรียน
 >>เสร็จภาระกิจอบรม DLIT<< 9 ก.ย. 2558 สพป.นม.เขต 4
Comments