ศึกษานิเทศก์

นายธิติ ใจรักษา
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เลขานุการ ก.ต.ป.น.

      
                                                           
                             นางโสริญา   เอียดจุ้ย                                   นางรุ่งทิวา  ชมชื่นจิตร์                                    นางนวรัตน์    รัตนศรีวอ
                      ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                      ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                         ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


                                    
                           นางสาววริศรุตา   ตามตะคุ                            นางสาวนภาภัช   แสงหิรัญ                              นางสาวนันท์นภัส   วิกุล
                            ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ                           ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                      ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

                                                    
                   นางสาวกัญจรัตน์  นิธินนันธนากร                        นางนันทวัน    เหิดขุนทด                                  นางจตุพร    การบรรจง
                    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                      ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                        ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


                                                 
               นางพรพจมาลย์    กองทอง                                  นางธนิกา   กรีธาพล                                นางสาวมนชยา   ประสงค์
                  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                        ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                     ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

        
                                                
                  นางสาวศนิชา ปาลวัฒน์ ว่าที่ ร.ต. อรรถพล สวัสดิ์ญาติ จ่าเอก เมธา กวางทอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                                  ศึกษานิเทศก์               

               
              
                     นางสาวจีรวรรณ   ผลทวี