ศึกษานิเทศก์


https://sites.google.com/a/esdc.go.th/nma4/personnel/%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4.png
นายธิติ ใจรักษา
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ที่ปรึกษากลุ่มโรงเรียนเมืองสูงเนิน


https://sites.google.com/a/esdc.go.th/nma4/personnel/%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%B2.png

นางโสริญา  เอียดจุ้ย

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษที่ปรึกษากลุ่มโรงเรียนคุรุมิตร
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/nma4/personnel/%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2.png?attredirects=0

นางรุ่งทิวา  ชมชื่นจิตร์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ที่ปรึกษากลุ่มโรงเรียนลำตะคอง
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/nma4/personnel/%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5.png

นางมาลี  อังคุณานุวัติ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ที่ปรึกษากลุ่มโรงเรียนจตุรมิตร
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/nma4/personnel/%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C.png

นางสาวนวรัตน์  รัตนศรีวอ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ที่ปรึกษากลุ่มโรงเรียนหนองสาหร่าย

ดร.นันท์นภัส วิกุล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ที่ปรึกษากลุ่มโรงเรียนมะเกลือ 

https://sites.google.com/a/esdc.go.th/nma4/personnel/%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3.png

นางจตุพร  การบรรจง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
ที่ปรึกษากลุ่มโรงเรียนเขาใหญ่

https://sites.google.com/a/esdc.go.th/nma4/personnel/%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C.png

นางสาวกัญจนน์รัตน์   นิธินันธนากร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
ที่ปรึกษากลุ่มโรงเรียนปากช่อง

https://sites.google.com/a/esdc.go.th/nma4/personnel/%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99.png

นางสาวนันทวัน เหิดขุนทด

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
ที่ปรึกษากลุ่มโรงเรียนภูหลวง


นางสาวชรินทร  วงศาเคน

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
ที่ปรึกษากลุ่มโรงเรียนพญาสี่เขี้ยว


https://sites.google.com/a/esdc.go.th/nma4/personnel/%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2.png

นางสาววริศศรุตา   ตามตะคุ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
ที่ปรึกษากลุ่มโรงเรียนกลางดงนางสาวณภาภัช  แสงหิรัญ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  ที่ปรึกษากลุ่มโรงเรียนกุดจิกนากลาง.........................

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
 
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/nma4/personnel/%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2.png
นางสาววชิรา  รัตนมุณีวงศ์
  เจ้าหน้าที่ธุรการ

https://sites.google.com/a/esdc.go.th/nma4/personnel/%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93.png
นางสาวจีรวรรณ  ผลทวี
เจ้าหน้าที่ธุรการ