นางน้อยประนอม เคียนทอง

  นางน้อยประนอม  เคียนทอง
์  NOYPRANORM   KIANTONG
  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
  ปริญญาตรี     ครุศาสตรบัณฑิต           สาขา ฟิสิกส์  วิทยาลัยครูนครราชสีมา
  ปริญญาโท    ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   สาขา ไทยคดีศึกษา  มศว.มหาสารคาม
  ปริญญาเอก   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต       สาขา วัฒนธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  kiantongnma4@esdc.go.th
  08-9844-6713
Comments