นางน้อยประนอม เคียนทอง

  

                                 นางน้อยประนอม  เคียนทอง
์                                                    NOYPRANORM   KIANTONG
                                             ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
                                             ปริญญาตรี   ครุศาสตรบัณฑิต   สาขา ฟิสิกส์                                                                                                       วิทยาลัยครูนครราชสีมา
                                   ปริญญาโท   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   สาขา ไทยคดีศึกษา 
                                                              มศว.มหาสารคาม
                                    ปริญญาเอก  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขา วัฒนธรรมศาสตร์  
                                                         มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
                                                    kiantongnma4@esdc.go.th
                                                              08-9844-6713


Comments