นางสาวนวรัตน์ รัตนศรีวอ

นางสาวนวรัตน์   รัตนศรีวอ
NAWARAT  RATTANASEEWO
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ปริญญาตรี  ศิลปศาสตร์บัณฑิต  สาขา นาฏศิลป์ไทย  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร
ปริญญาโท  ศษ.ม.  สาขา หลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
maymay@esdc.go.th
08-7872-3466Comments