นางสาวนวรัตน์ รัตนศรีวอ                                                 นางสาวนวรัตน์   รัตนศรีวอ
                                            NAWARAT  RATTANASEEWO
                                                 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
                                     ปริญญาตรี  ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศษ.บ.)  สาขา นาฏศิลป์ไทย 
                                                 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรมศิลปากร
                             ปริญญาโท  ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.)   สาขา หลักสูตรและการสอน 
                                                     มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
                                                                  maymay@esdc.go.th
                                                                        08-7872-3466Comments