นางสาวชรินทร วงศาเคน

                                   

                                                นางสาวชรินทร   วงศาเคน
                                          CHARINTORN   WONGSAKEN
                                                 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
                                                 ปริญญาตรี  ครุศาสตร์บัณฑิต  สาขา  ดนตรีศึกษา                                                                                              มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
                             ปริญญาโท  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขา  การบริหารการศึกษา                                                                                         มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี                                                                                                               Charintorn@esdc.go.th
                                                                       08-9211-5582
Comments