นางพัชรี วากเนอร์

 นางพัชรี   วากเนอร์
 PATCHAREE   WAGNER
 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 ปริญญาตรี  ศึกษาศาสตร์บัณฑิต      สาขา บริหารการศึกษา         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 ปริญญาโท  ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขา การสอนภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
 patcharee1@esdc.go.th
 08-1879-6035
Comments