นางพัชรี วากเนอร์

 

 นางพัชรี   วากเนอร์
  PATCHAREE   WAGNER
   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
      ปริญญาตรี  ศึกษาศาสตร์บัณฑิต  สาขา บริหารการศึกษา  
                                มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช                             
     ปริญญาโท  ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขา การสอนภาษาอังกฤษ  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
                                                                patcharee1@esdc.go.th
                                                                       08-1879-6035Comments