นางสาวณภาภัช แสงหิรัญ
                


                                     นางสาวณภาภัช   แสงหิรัญ
                                   NAPAPAT   SANGHIRUN
                                                  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
                                        ปริญญาตรี  ครุศาสตร์บัณฑิต  สาขา วิทยาศาสตร์ทั่วไป  
                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
                                       ปริญญาโท  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต   สาขา  หลักสูตรและการสอน   
                                                                   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
                                                            sornormai1228@esdc.go.th
                                                                        08-5547-4989

Comments