นางมาลี อังคุณานุวัติ

                                                     นางมาลี   อังคุณานุวัติ
                                             MALEE  ANGKUNANUWAT
                                             ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
                                            ปริญญาตรี  การศึกษาบัณฑิต  สาขา ชีววิทยา  
                                          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วิทยาเขตบางแสน
                                    ปริญญาโท  คุรุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา บริหารการศึกษา  
                                                          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                                                                     malee@esdc.go.th
                                                                          08-1709-7923Comments