การประกวดสื่อ/นวัตกรรม/เทคนิคการจัดการเรียนรู้

โพสต์9 ส.ค. 2559 20:39โดยธิติ ใจรักษา
ด้วยกลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาได้จัดทำโครงการการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม จึงได้จัดประกวดสื่อ/นวัตกรรม/เทคนิคการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน โดยให้ส่งใบสมัครและผลงานภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 โดยดูรายละเอียดจากหนังสือสพป.นครราชสีมา เขต 4 ที่ ศธ ๐๔๐๖๕/ว๒๙๔๙ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
Comments