การประชุมปฏิบัติการ"พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV/DLIT)

โพสต์30 มิ.ย. 2559 23:55โดยธิติ ใจรักษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ได้จัดอบรมสำหรับศึกษานิเทศก์  ในวันที่ 23 - 26 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อให้ศึกษานิเทศก์ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผลการปฏิบัติงานในระดับสถานศึกษาและระดับเขตพื้นที่การศึกษา อันจะนำมาสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน
Comments