กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ

DLIT ถ่ายทอดสด "ครูตู้สัญจร" 7 กันยายน 2559

โพสต์6 ก.ย. 2559 20:54โดยnma4 admin

การถ่ายทอดสด "ครูตู้สัญจร" เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบรอบ 70 ปี วันที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 9.30-11.00 น. ณ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) คลิกดู

กรอกข้อมูล DL Thailand

โพสต์5 ก.ย. 2559 01:32โดยnma4 admin

สพฐ.แจ้งให้โรงเรียนทุกโรงได้กรอกข้อมูล DL Thailand โดยโรงเรียนขนาดเล็กกรอกข้อมูล DLTV ส่วนโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่ให้กรอกข้อมูล DLIT โดยผ่านทางเว็บไซต์ http://www.DL Thailand.com/dl_eval2016 โดยด่วน

โครงการประกวดผลงานด้าน ICT เพื่อการเรียนการสอน 2559

โพสต์12 ส.ค. 2559 17:44โดยnma4 admin

ด้วยสพฐ. ได้จัดประกวดผลงานสื่อ 3 ประเภท ได้แก่ สื่อประเภทวีดีโอคลิป สื่อประเภทบล็อค สื่อประเภทหนังสืืั้น ชิงเงินรางวัลกว่า 1 ล้านบาท ดูรายละเอียดได้ที่นี่

การประกวดสื่อ/นวัตกรรม/เทคนิคการจัดการเรียนรู้

โพสต์9 ส.ค. 2559 20:39โดยธิติ ใจรักษา

ด้วยกลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาได้จัดทำโครงการการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม จึงได้จัดประกวดสื่อ/นวัตกรรม/เทคนิคการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน โดยให้ส่งใบสมัครและผลงานภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 โดยดูรายละเอียดจากหนังสือสพป.นครราชสีมา เขต 4 ที่ ศธ ๐๔๐๖๕/ว๒๙๔๙ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐ

โพสต์8 ก.ค. 2559 21:37โดยnma4 admin   [ อัปเดต 8 ก.ค. 2559 21:40 ]

สพป.นครราชสีมา เขต 4 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษาได้จัด
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐด้วยระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS) โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ จำนวน 9 โรงเรียน โดยมีครู ICT และครูวิชาการโรงเรียน ที่ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ซึ่งจากการอบรมทำให้ครูสามารถใช้โปรแกรม SMSS ได้และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

โครงการอบรมพัฒนาทักษะและสมรรถนะศึกษานิเทศก์

โพสต์8 ก.ค. 2559 02:17โดยnma4 admin

โครงการอบรมพัฒนาทักษะและสมรรถนะศึกษานิเทศก์หลักสูตรการพัฒนาระบบ Cloud Computing  เพื่อส่งเสริมระบบการนิเทศ รุ่นที่ 1 วันที่ 27-29 มิถุนายน 59 ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยสพป.นครราชสีมา เขต 4 โดยนายธิติ   ใจรักษา ศึกษานิเทศก์ ได้ร่วมเข้ารับการอบรม
 
 

การประชุมปฏิบัติการ"พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV/DLIT)

โพสต์30 มิ.ย. 2559 23:55โดยธิติ ใจรักษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ได้จัดอบรมสำหรับศึกษานิเทศก์  ในวันที่ 23 - 26 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อให้ศึกษานิเทศก์ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผลการปฏิบัติงานในระดับสถานศึกษาและระดับเขตพื้นที่การศึกษา อันจะนำมาสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐฯ

โพสต์30 มิ.ย. 2559 22:30โดยnma4 admin   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2559 23:20 ]

สพฐ.ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐให้กับผู้ดูแลฐานข้อมูลระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2559 ที่โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร โดยสพป.นครราชสีมา เขต 4 ได้ส่งนายธิติ ใจรักษา ศึกษานิเทศก์เข้ารับการอบรม

1-8 of 8