การอบรมพัฒนาครู พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2559

โพสต์5 ส.ค. 2559 19:58โดยnma4 admin
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาได้จัดการอบรมพัฒนาครู พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2559 โดยมีท่านผอ.พิสิษฐ์  ชดกิ่ง เป็นประธานในการอบรมในครั้งนี้ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมสำนักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  ภาพประกอบ
Comments