ข้อมูลสารสนเทศ

 โครงการ เอกสารอ้างอิง
 โรงเรียน ICU จำนวน 22 โรงเรียน
โรงเรียนแม่เหล็กปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1 โรงเรียน
โรงเรียนบ้านทะเล 
 โรงเรียนโครงการ STEM จำนวน 10 โรง
โรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2559 จำนวน 90 โรง
 โรงเรียนจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ขนาดกลาง จำนวน 81 โรง
 โรงเรียนจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ขนาดใหญ่ จำนวน 13 โรง
 โรงเรียนร่วมโรงเรียนประชารัฐ ปี 2559 
 โรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย จำนวน      โรง
 โรงเรียนโครงการมอสเตสซอรี่ จำนวน       โรง
 โรงเรียนดีศรีตำบล จำนวน      โรง
 โรงเรียนในฝัน จำนวน      โรง
 โรงเรียนที่ผ่านการประเมินเศรษฐกิจพอเพียง 
 โรงเรียนโครงการวิถีพุทธ 
 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนปีการศึกษา 2559 จำนวน 184 โรง

Comments