โครงสร้างกลุ่มนิเทศฯ


 << หน้าที่ศึกษานิเทศก์ >>


กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นายปราโมทย์   แสนกล้า
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

                                            นายประเสริฐ    จั่นแก้ว                                                    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 

                                             
                                                  นางอัญชลี    ดวงกลาง
                           ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
        
                            กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                                                    
                   
 
     นางรุ่งทิวา   ชมชื่นจิตร์               นางสาวนันท์นภัส  วิกุล                นางจตุพร   การบรรจง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ      ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ      ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


                         กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
                                                                                                 
              
         นางมาลี  อังคุณานุวัติ          นางสาววริศศรุตา  ตามตะคุ    นางสาวกัญจน์รัตน์  นิธินันธนากร
   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ      ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ        ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


      กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
                               
                                  

                             นายธิติ   ใจรักษา                   นางนวรัตน์  รัตนศรีวอ
                   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ           ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

                     กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                                
                           
          นางพัชรี   วากเนอร์             นางสาวนภาภัช   แสงหิรัญ      นางสาวนันทวัน   เหิดขุนทด
   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ       ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ          ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ


    กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา                                                                        
                             
                                                                                    
 
นางน้อยประนอม เคียนทอง              นางโสริญา  เอียดจุ้ย            นางสาวชรินทร   วงศาเคน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ     ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ       ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

               กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
                            ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

                                      
                              นางอัญชลี   ดวงกลาง                 นางโสริญา   เอียดจุ้ย
                      ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ     ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
                                           
                                       งานธุรการ 

                   
                               
                      นางสาววชิรา   รัตนมุนีวงศ์            นางสาว

Comments