โครงสร้างกลุ่มนิเทศฯ


 << หน้าที่ศึกษานิเทศก์ >>กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นายปราโมทย์   แสนกล้า
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

                                                                               นายประเสริฐ    จั่นแก้ว                                                                                รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 

                                             
                                                                                        นายธิติ    ใจรักษา
                                                        ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
  
        
                                                   กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                                                    
          
                                                 
                   นางรุ่งทิวา   ชมชื่นจิตร์                               นางธนิกา    กรีฑาพล                            นางสาวศนิชา   ปาลวัฒน์
  
                                                
                                              กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
                                                                                                
                                     
               นางสาววริศศรุตา  ตามตะคุ                     นางสาวกัญจน์รัตน์  นิธินันธนากร               ว่าที่ร้อยตรีอรรถพล  สวาสดิ์ญาติ
        


                        กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
                               
                             
                               
                นางสาวนวรัตน์  รัตนศรีวอ                       นางสาวนันทวัน    เหิดขุนทด
  

                                          กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                                
                                              
       
                นางสาวนภาภัช   แสงหิรัญ                       นางสาวนันท์นภัส    วิกุล                          นางพจมาลย์    กองทอง
   

                    กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา                                        
                                                                                    
                                              

                   นางโสริญา  เอียดจุ้ย                              นางจตุพร    การบรรจง                                 นางมนชยา   ประสงค์
      

                                       กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
                                                    ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
                                                       
                        
                       นายธิติ    ใจรักษา                                 นางสาวนวรัตน์   รัตนศรีวอ
     
                                           
                                                                  งานธุรการ 
                  
                                                                
                              
               จ่าเอก เมธา    กวางทอง                             นางสาวจีรวรรณ   ผลทวี

Comments