คลังข้อสอบ

                                                           ข้อสอบต่างๆ   

                   
 ข้อสอบ Pre O-net สพฐ.ปีการศึกษา 2559 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาษาไทย เฉลย
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์
 เฉลย
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิทยาศาสตร์ เฉลย
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังคมศึกษา เฉลย
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาษาอังกฤษ เฉลย
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาษาไทย เฉลย
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คณิตศาสตร์ เฉลย
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิทยาศาสตร์ เฉลย
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังคมศึกษา เฉลย
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาษาอังกฤษ เฉลย
  

 ระบบคลังความรู้ TEDET ปี 2559 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 คณิตศาสตร์เฉลย
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คณิตศาสตร์เฉลย
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คณิตศาสตร์เฉลย
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คณิตศาสตร์เฉลย
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์ เฉลย
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ เฉลย
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คณิตศาสตร์เฉลย
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คณิตศาสตร์เฉลย
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วิทยาศาสตร์เฉลย
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วิทยาศาสตร์เฉลย
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์เฉลย
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิทยาศาสตร์เฉลย
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิทยาศาสตร์เฉลย
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์ เฉลย
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทยาศาสตร์ เฉลย
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิทยาศาสตร์เฉลย
 ระบบคลังความรู้ TEDET ปี 2558 
 วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทุกระดับพร้อมเฉลย 

 ข้อสอบการแข่งขันศักยภาพน.ร.สู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2559 สพป.นม.เขต 4
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เฉลย
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย เฉลย
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ เฉลย
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ เฉลย
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษา เฉลย
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ เฉลย
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย เฉลย
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ เฉลย
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที 3 วิชาวิทยาศาสตร์ เฉลย
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาสังคมศึกษา เฉลย
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ เฉลย
 

 ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2559 
 pre o-net ครั้งที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย เฉลย
 pre o-net ครั้งที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ เฉลย
 pre o-net ครั้งที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ เฉลย
 pre o-net ครั้งที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษา เฉลย
 pre o-net ครั้งที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ เฉลย
 pre o-net ครั้งที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย เฉลย
 pre o-net ครั้งที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ เฉลย
 pre o-net ครั้งที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย เฉลย
 pre o-net ครั้งที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ เฉลย
 pre o-net ครั้งที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ เฉลย


 pre o-net ครั้งที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย      เฉลย
 pre o-net ครั้งที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์      เฉลย
 pre o-net ครั้งที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์      เฉลย
 pre o-net ครั้งที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษา      เฉลย
 pre o-net ครั้งที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ      เฉลย
 กระดาษคำตอบทุกวิชาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 pre o-net ครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย      เฉลย
 pre o-net ครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์      เฉลย
 pre o-net ครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์      เฉลย
 pre o-net ครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาสังคมศึกษา      เฉลย
 pre o-net ครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ      เฉลย
 กระดาษคำตอบทุกวิชาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2558
 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย       เฉลย
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษา      เฉลย
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ      เฉลย
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์      เฉลย
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์      เฉลย
 สำหรับเฉลยขอให้ตรวจสอบให้ดีเนื่องจากข้อสอบ o-net มีหลายชุดอาจไม่ตรงกัน 

 ข้อสอบ Pre O-net ปีการศึกษา 2557                
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย เฉลย
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์เฉลย
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์เฉลย
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษาเฉลย
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษเฉลย
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาสุขศึกษา ศิลปะ การงานฯเฉลย
  เฉลย
  เฉลย
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ม.3 วิชาภาษาไทย        เฉลย
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ม.3 วิชาคณิตศาสตร์  เฉลย
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ม.3วิชาวิทยาศาสตร์ เฉลย
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ม.3 วิชาสังคมศึกษา เฉลย
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ม.3 วิชาภาษาอังกฤษ  เฉลย
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ม.3 วิชาสุขศึกษา ศิลปะ การงานฯ  เฉลย
  เฉลย
  เฉลย

 ข้อสอบ NT 
 โครงสร้างข้อสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2559 สพฐ.
  ข้อสอบ pre NT ป.3 ปี 2559 สพฐ.
  ข้อสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2555 - 2558 สพฐ.
 
  

 ข้อสอบกลางปี 2559 
  โครงสร้างข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2559 
 ข้อสอบกลางปี 2558 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาภาษาไทย ฉบับที่ 1    เฉลย
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาภาษาไทย ฉบับที่ 2 เฉลย
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาภาษาไทย ฉบับที่ 3 เฉลย
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาคณิตศาสตร์ ฉบับที่ 1 เฉลย
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาคณิตศาสตร์ ฉบับที่ 2  
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาคณิตศาสตร์ ฉบับที่ 3  
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาภาษาไทย ฉบับที่ 1  เฉลย
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาภาษาไทย ฉบับที่ 2  เฉลย
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาภาษาไทย ฉบับที่ 3  เฉลย
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 1 เฉลย
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 2
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 3
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาคณิตศาสตร์ ฉบับที่ 1  เฉลย
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาคณิตศาสตร์ ฉบับที่ 2  
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาคณิตศาสตร์ ฉบับที่ 3  
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาภาษาไทย ฉบับที่ 1  เฉลย
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาภาษาไทย ฉบับที่ 2  เฉลย
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาภาษาไทย ฉบับที่ 3  เฉลย
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 1  เฉลย
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 2  
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 3 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาไทย ฉบับที่ 1  เฉลย
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาไทย ฉบับที่ 2      เฉลย
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาไทย ฉบับที่ 3  เฉลย
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์ ฉบับที่ 1    เฉลย
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์ ฉบับที่ 2             
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์ ฉบับที่ 3   
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 1   เฉลย
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 2   เฉลย
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 3   เฉลย
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาอังกฤษ ฉบับที่ 1   เฉลย
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาอังกฤษ ฉบับที่ 2   
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาอังกฤษ ฉบับที่ 3   
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาสังคมศึกษา ฉบับที่ 1   เฉลย
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาสังคมศึกษา ฉบับที่ 2   
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาสังคมศึกษา ฉบับที่ 3   
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาภาษาไทย ฉบับที่ 1    เฉลย
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาภาษาไทย ฉบับที่ 2    เฉลย
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาภาษาไทย ฉบับที่ 3    เฉลย
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์ ฉบับที่ 1    เฉลย
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์ ฉบับที่ 2   
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์ ฉบับที่ 3    
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 1    เฉลย
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 2    เฉลย
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 3    เฉลย
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาอังกฤษ ฉบับที่ 1    เฉลย
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาอังกฤษ ฉบับที่ 2    
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาอังกฤษ ฉบับที่ 3  
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาสังคมศึกษา ฉบับที่ 1     เฉลย
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาสังคมศึกษา ฉบับที่ 2     
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาสังคมศึกษา ฉบับที่ 3     

                                                                                                                   
 


                                                     
Comments