คลังความรู้คณิตศาสตร์

วีดีทัศน์ คณิตศาสตร์ ป.6 : สสวท. 100 ตอน
โครงการยกระดับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นำเสนอรูปแบบการสอนจากครูโรงเรียนสาธิต 3 โรงเรียนคือ 1. โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และ 3. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และเพื่อให้ครูได้เห็นตัวอย่าง เทคนิค วิธีการสอนแล้วนำสิ่งที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนที่ตนเองสอนอยู่ วีดิทัศน์ชุดนี้จัดทำโดยสาขาวิชาคณิตศาสตร์และฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ อ.ภีมวัจน์ ธรรมใจ 0812842267 btham@ipst.ac.th 


วีดีทัศน์ คณิตศาสตร์ ป.5 : สสวท. 101 ตอน
วีดีทัศน์ คณิตศาสตร์ ป.4 : สสวท. 100 ตอน

ตัวอย่างคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6

คณิตศาสตร์ ป.6 ตอนที่ 1(สำหรับนักเรียน)


คณิตศาสตร์ ป.6 ตอนที่ 1 (สำหรับครู)


คณิตศาสตร์ ป.5 ตอนที่ 1 ‎‎(สำหรับนักเรียน)‎‎


คณิตศาสตร์ ป.5 ตอนที่ 1 (สำหรับครู)


คณิตศาสตร์ ป.4 เรื่องที่ 1


คณิตศาสตร์ ป.4 เรื่องที่ 2


Comments