การจัดการศึกษาทางไกล(DLTV/DLIT)

โครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับผู้บริหารและครูบรรจุใหม่ ในวันที่ 26 กรกฏาคม พ.ศ. 2560
VTR : แนววทางการขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารสู่โรงเรียน
VTR : แนวทางของการจัดชั้นเรียนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารสู่โรงเรียน

แนวทางการจัดชั้นเรียนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมYouTube Video
https://sway.com/zCUfyYbkTvZHWoof


YouTube Video
Comments