หน้าแรกกลุ่มนิเทศฯ

https://sites.google.com/d/1qrF9rEdTrtI0HKeRqgseS4Px65yD22JS/p/1uF3w56K1I-DhdIeHmNFB1PA4Eo2Oj7Nj/edit
https://sites.google.com/korat4.go.th/data/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
 https://sites.google.com/esdc.go.th/awards
https://sites.google.com/korat4.go.th/data/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
https://sites.google.com/pracharath.ac.th/nm4itaschool


ประชาสัมพันธ์ตัวอย่าง SAR 2563

https://drive.google.com/file/d/1m3obyyuRSXsjDmtefapLqjskMwTPqaCJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_OmWWYq22HBxq-LPM811voP7aXZUBrVx
https://drive.google.com/file/d/1m3obyyuRSXsjDmtefapLqjskMwTPqaCJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15an-Lb1pXMge1TBPdRb8ulmj_QNAkd1F/view?usp=sharing