นางสาวนันท์นภัส วิกุล

     
    
                     นางสาวนันท์นภัส   วิกุล
                                                         NANNAPAT   
                                            ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
                                                    ปริญญาตรี   ครุศาสตร์บัณฑิต   สาขา  การศึกษาปฐมวัย  
                                                                     มหาวิทยาลัยสวนดุสิต                  
                                       ปริญญาโท   ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต   สาขา  การบริหารการศึกษา  
                                                                   มหาวิทยาลัยรามคำแหง   
                                             ปริญญาเอก   ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  สาขา  นวัตกรรมการจัดการ   
                                                              มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
                                                                                krunam@windowlive.com
                                                                          08-1876-7505


Comments