หน้าแรก

พิธีมอบเหรียญรางวัลนักเรียนที่มีศักยภาพความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2561

English ถนนมิตรภาพ


ประกาศ
การนำผลการเรียนรู้และตัวชี้วัด คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์          (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สู่การปฏิบัติ


โคราช ๔ สู่ความสำเร็จ O-Net,NT เป็นเลิศ


โครงการประสานใจนิเทศ 100%


แสดงบทความ 1 - 5 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 • ศน. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ ประกอบด้วย 1.ศน.รุ่งทิวา  ชมชื่นจิตร์  2.ศน.นันท์นภัส  วิกุล  3.ศน.จตุพร  การบรรจง
  ส่ง 23 ธ.ค. 2561 19:47 โดย nma4 admin
 • ไม่มีชื่อ
  ส่ง 23 ธ.ค. 2561 20:26 โดย nma4 admin
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 • กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อฯ ประกอบด้วย 1.ศน.ธิติ   ใจรักษา  2.ศน.เนาวรัตน์   รัตนศรีวอ
  ส่ง 23 ธ.ค. 2561 20:10 โดย nma4 admin
 • ไม่มีชื่อ
  ส่ง 23 ธ.ค. 2561 20:29 โดย nma4 admin
 • ไม่มีชื่อ
  ส่ง 23 ธ.ค. 2561 20:03 โดย nma4 admin
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 • ไม่มีชื่อ
  ส่ง 23 ธ.ค. 2561 19:56 โดย nma4 admin
 • ศน.กลุ่มงานวัดผลและประเมินผล กลุ่มงานวัดผลและประเมินผลกลุ่มงานวัดผลและประเมินผล ประกอบด้วย 1. ศน.มาลี  อังคุณานุวัติ 2.ศน.วริศศรุตา   ตามตะคุ 3.ศน.กัญจนรัตน์  น ...
  ส่ง 23 ธ.ค. 2561 19:37 โดย nma4 admin
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 • ศน.กลุ่มงานนิเทศฯ ประกอบด้วย 1. ศน.น้อยประนอม   เคียนทอง  2. ศน.โสริญา  เอียดจุ้ย
  ส่ง 23 ธ.ค. 2561 19:52 โดย nma4 admin
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 • ศน.กลุ่มงานประกันคุณภาพฯ ประกอบด้วย 1.ศน.พัชรี  วากเนอร์  2.ศน.ณภาภัช  แสงหิรัญ  3.ศน.นันทวัน  เหิดขุนทด
  ส่ง 23 ธ.ค. 2561 20:11 โดย nma4 admin
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือราชการแจ้งสพป.

nma4@esdc.go.th


นางอัญชลี   ดวงกลาง
ผู้อำนวยการ กลุ่มนิเทศฯ

สมาชิกศึกษานิเทศก์

www.esdc.name
www.esdc.name/cer

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4


เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
DLIT สพป.นครราชสีมา เขต 4

DLTV สพป.นครราชสีมา เขต 4
 

ครูคอมพิวเตอร์ สพป.นม.เขต 4