หน้าแรก

การนำผลการเรียนรู้และตัวชี้วัด คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์          (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สู่การปฏิบัติ

<< ภาพกิจกรรมประสานใจนิเทศ ตรวจเยีี่ยม 100 % >>
= ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา =
>> ปากช่อง <<      >> หนองสาหร่าย <<
>> กลางดง <<      <<  เขาใหญ่ >>
<< ภูหลวง  >>
<< คุรุมิตร >>       << ลำตะคลอง >>

โคราช ๔ สู่ความสำเร็จ O-Net,NT เป็นเลิศ


โครงการประสานใจนิเทศ 100%


แสดงบทความ 1 - 5 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 • การอบรมพัฒนาครู พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2559 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาได้จัดการอบรมพัฒนาครู พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2559 โดยมีท่านผอ.พิสิษฐ์  ชดกิ่ง เป็นประธานในการอบรมในคร ...
  ส่ง 5 ส.ค. 2559 19:58 โดย nma4 admin
 • ขอทดสอบ ขอทดสอบหน่อย
  ส่ง 30 มิ.ย. 2559 22:26 โดย nma4 admin
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 • DLIT ถ่ายทอดสด "ครูตู้สัญจร" 7 กันยายน 2559 การถ่ายทอดสด "ครูตู้สัญจร" เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบรอบ 70 ปี วันที่ 7 กันยายน 2559 เวลา ...
  ส่ง 6 ก.ย. 2559 20:54 โดย nma4 admin
 • กรอกข้อมูล DL Thailand สพฐ.แจ้งให้โรงเรียนทุกโรงได้กรอกข้อมูล DL Thailand โดยโรงเรียนขนาดเล็กกรอกข้อมูล DLTV ส่วนโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่ให้กรอกข้อมูล DLIT โดยผ่านทางเว็บไซต์ http ...
  ส่ง 5 ก.ย. 2559 01:32 โดย nma4 admin
 • โครงการประกวดผลงานด้าน ICT เพื่อการเรียนการสอน 2559 ด้วยสพฐ. ได้จัดประกวดผลงานสื่อ 3 ประเภท ได้แก่ สื่อประเภทวีดีโอคลิป สื่อประเภทบล็อค สื่อประเภทหนังสืืั้น ชิงเงินรางวัลกว่า 1 ล้านบาท ...
  ส่ง 12 ส.ค. 2559 17:44 โดย nma4 admin
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 • การประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-net 50 โรงเรียนประกันสู่เป้าหมาย กลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net 50 โรงเรียนประกันสู่เป้าหมาย ...
  ส่ง 5 ส.ค. 2559 01:19 โดย nma4 admin
 • ศน.กลุ่มงานวัดผลและประเมินผล กลุ่มงานวัดผลและประเมินผลกลุ่มงานวัดผลและประเมินผล ประกอบด้วย 1. ศน.น้อยประนอม   เคียนทอง  2. ศน.โสริญา  เอียดจุ้ย  3. ศน. มาลี  อังคุณานุว ...
  ส่ง 30 มิ.ย. 2559 23:11 โดย nma4 admin
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 • ศน.กลุ่มงานนิเทศฯ กลุ่มงานนิเทศฯ ประกอบด้วย 1. ศน.วิรัตน์   ชอบสงวน  2. ศน.วันเฉลิมพร  อดิศรวิศิษฎ์ 3. ศน.ญดาภัค   กัลปดี
  ส่ง 30 มิ.ย. 2559 23:08 โดย nma4 admin
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 • บทความไม่มีชื่อ ทดสอบหน่อย
  ส่ง 20 ก.ค. 2559 02:37 โดย nma4 admin
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือราชการแจ้งสพป.

nma4@esdc.go.th


นางอัญชลี   ดวงกลาง
ผู้อำนวยการ กลุ่มนิเทศฯ

www.esdc.name
www.esdc.name/cer

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4


เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
DLIT สพป.นครราชสีมา เขต 4
DLTV สพป.นครราชสีมา เขต 4
 
รร.ขนาดเล็ก สพป.นม.เขต 4
ครูคอม